11 มีนาคม 2562 จังหวัดมหาสารคามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมจัดชุดออกตรวจและให้คำแนะนำ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

รอง ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามได้ติดตามและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดมหาสารคาม โดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจ ที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานได้ตรวจติดตามการดำเนินงานในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดทำแผนการตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุหรือแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากพบโรงงานที่ปล่อยมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และตรวจการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการตรวจที่ผ่านมาคณะทำงานได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำของประชาชนที่อยู่รอบบริษัท และให้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทเพื่อช่วยกรองมลพิษ

ที่มาของรูปภาพ:https://www.industry.go.th